سلام عزیز فاطمه امیر نشعتین

امیر کرمانشاهی

بیشتر

سلام عزیز فاطمه امیر نشعتین
تپش تپش دلم میگه امیری یا حسین
تا کی باید تو حسرت یه نیم نگات باشم
یعنی میشه که اربعین پایین پات باشم
یه ساله چشم به راه ماه ماتمت بودم
در انتظار مشکی محرمت بودممطالب مرتبط