آواره ام آواره ام میانه ی این شهر کرده ایی

کربلایی سید امیر حسینی

بیشتر

آواره ام آواره ام میانه ی این شهر کرده ایی
شیرت ندادند نکند قهر کرده ایی
علی لای لای
آه رباب در بغلت زجه می زند بی بی
به نیزه دار بگو طفل بی زبان دارممطالب مرتبط