دردایی که دارم واسه دوران پیریه
من سه سالمه هوز دندونام شیریه
زخمامو مخصوصا زیره روسری بردممطالب مرتبط

سلام ای مادر
سلام ای مادر

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
آرام جان
آرام جان

پنج شنبه, 17 مهر 1399

پخش
دست مادرمو میبوسم
دست مادرمو میبوسم

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش