تشنه رفتن برا تو تو خیمه موندن برا من

کربلایی سید امیر حسینی

بیشتر

تشنه رفتن برا تو تو خیمه موندن برا من
برنگشتن برا تو مرثیه خوندن برا من
پر پرواز برا تو پر شکسته برا من
خسته رفتن برا تو این همه خسته برا من
قمرامون برا تو این همه اختر برا من
پسرامون برا تو این همه دختر برا منمطالب مرتبط