اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد

محسن عرب خالقی

بیشتر

اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد
عشق مرتضی دُره نایابه خیلی وقت دله برای
بودن تو ایوون نجف دلم بی تابه
تو نجف حق و زیارت میکنم دشمن حیدر و لعنت میکنممطالب مرتبط