آفریده شدم من برای حیدر

که بشم خاک پای گدای حیدر

از همون بچگی تا به این لحظه من

قد کشیدم به زیر لوای حیدر

جوونم علی آب و دونم علی علی

طبق حدیث نماز و روزم علی علی