آقا سلام….سلام آقا….سلام آقای خوبی

خورشید من کی می رسی جمعه شبی غروبی

بابا بزرگ میگه میایی تویی که غرق نوری

یه لحظه حس نمی کنم حتی یه لحظه دوری

آقا سلام….سلام آقا….سلام آقای خوبی

بابا براتون جمعه ها، یه نذر خوبی داره

همیشه فانوس می بره تو کوچه ها میذاره

اسم پر از مهر تو رو که می شنوه یه موقعه

گوشه ی چشمای مامان همیشه اشک شوقه

یه عالمه پیر و جوون چشم به راهت نشستن

یه دنیا عاشق همشون منتظر تو هستن

چشم و چراغ ما بیا حل کن تو مشکلاتو

خورشید من بیا بیا،روشن کن این شبا رو

روشن کن این شبا رو

آقا سلام….سلام آقا….سلام آقای خوبی

آقا سلام….سلام آقا….سلام آقای خوبی

آقا سلام….سلام آقا….سلام آقای خوبی