از روی نی اشکای چشمای من نگاه کن
از روی نی فکری به حال بچه ها کن
از روی نی برای درد های دلم دعا کن
دعا کن امشب دیگه راحت شم