از غصه ها بخونیم از روضه های مادر
از یه دل پر از درد روضه ی من توکوچس
اونجا که راهو بسته به روی ما یه نامرد