امام رضا قربون كبوترات

يه نگاهي هم بكن به زير پات

من اومدم پيش تو زانو زدم

خودمم خوب ميدونم چقدر بدم

خبر دارم از همه دل ميبري

دل هاي شكسترو خوب ميخري

قرارمي صاحب اختيارمي

واسه من همين بسه كنارمي

ميخام بگم ك تويي پناه من

كرمت بيشتره از گناه من

بذار تايه دل سير نگاهت كنم

اومدم از ته دل صدات كنم

امام رضا قربون كبوترات

يه نگاهي هم بكن به زير پات

من اومدم پيش تو زانو زدم

خودمم خوب ميدونم چقدر بدم

خبر دارم از همه دل ميبري

دل هاي شكسترو خوب ميخري

اجازه هست تا بيوفتم روي پات

بخونم روضه براي زائرات

بذار بري به كنار بستري

اين روزا كه بي قراره مادري

اتيش گرفت همه ي بال و پرش

بميرم جلو چشاي دخترش

يه جور زدن كه روي زمين نشست

به خدا كه قلي اسمون شكست

دلش شكست دل دخترش شكست

گوشواره ميان كوچه ها شكست