نگو دارم از تو جدا می شوم نگو
بی تو این جا رها می شوم
اگر چه لگد خوردم از این وآن
به عشق تو هردفعه پا می شوم
توهستی ومن خوب حس می کنم
تمام سحرها دعا می شوم