السلام علی الحیدر جبل الوقار

کعبه از تو گرفته عزت و اعتبار

السلام علی المخصوص به فاطمه

السلام علی المخصوص به ذوالفقار

دست تو میره تیغ برداره

با تو جنگ تن به تن درد سر داره

لیله الخیبر گفته پیغمبر

میره میدون فردا اونکه جیگر داره

نبض و دم علی و قبله و حرم علی و

جرأت و جنم علی و یا علی مدد

منتخب علی و رحمت و غضب علی و

فاتح عرب علی و یا علی مدد

یا علی علی و یا علی مدد

****

مینویسم علی سر مستمو بی قرار

مست شعر همای رحمت شهریار

ای بنازم به شه مُلک لا فتی

ای بنازم به تو سلطان فَلَک سوار

حمزه وقتی با تو قدم میزد

سرنوشت دو صد غزوه رو رقم میزد

تو خودت مولا جای خود داری

سایَتَم توی میدون جنگ و بهم میزد

حق مدد علی و زنده تا ابد علی و

مرگ عَبدِوَد علی و یا علی مدد

ازلی علی و والی الولی علی و

نغمه جلی علی و یا علی مدد

****

مینویسم علی اسطوره عالمین

شیر بیشه صفین و احد و حنین

مینویسم علی میخونم ابالحسن

مینویسم علی میخونم ابالحسین

یک سپاهی را در به در دیدن

وقتی اسم تو رو رو علی اکبر دیدن

میمنه حیدر میسره حیدر

علقمه تو رو تو صورت قمر دیدن

مرتضی علی و شور کربلا علی و

شمشیر خدا علی و یا علی مدد

ذات نور علی و خورشید غرور علی و

پرچم ظهور علی و یا علی مدد