اومدن همه‌ی سینه‌زنا
برا بیعتِ با غمِ حسین
تا مهیا بشن برا ظهور
با نوای محرم حسین:
با سوز و آه و گریه
لبیکِ یا رقیه
وسطِ ستمِ کوفه و شام
اومدی توی میدون نبرد
چادری که روی سرِ تو بود
کارِ ذوالفقارِ علی رو کرد