اي يار من رفتي دور از وطن رفتي
شبیه ارباب صد پاره تن رفتی
شب زیارتی رسیدی محضر ارباب
آخر گرفتی مزدت رو از خواهر ارباب
توشعله ها سوختی شبیه مادر ارباب
خدانگهدار مال اشتر ولایت
خدانگهدار مبارکت باشه شهادت

اي يار من رفتي دور از وطن رفتي
شبیه ارباب صد پاره تن رفتی
اهل نظر بودی مرد خطر بودی
لحظه ی پروازت بی بال و پر بودی
شکرخدا انگشترت نرفت به غارت
شکر خدا به بپیکرت نشد جسارت
شکرخدا اهل و عیالت نرفت به اسارت