اگه گریه به حسین نبود
که می مردیم
اگه بین الحرمین نبود
که می مردیم
همین اشک و روضه ها نبود
که می مردیم
اربعین و کربلا نبود
که می مردیم