ایران تحت فرامین علیست
ایران عزت آئین علیست
سلطان در همه دهر رضاست
ایران عرصه شاهی علیست
مشهد در شرف دنیا ست
مشهد در صدف زهراست
ایران خاک کف پای عشق
مشهد در نجف مولاست
شمس الشموس شمس الشموس