این چه عطر خوشی پیچیده
توی این شهری که دلا مرده ان
دوباره از کشور سوریه
یه شهید مدافع آوردن
همه میشناسنش همونی که
میومد هیئت هر هفته