ای تکیه گاه علی تکیه به دیوار نکن
با این بازوی کبود جان علی کارنکن
خانومم به رفتن اصرار نکن
جلو چشم حسنت گریه نکن
سر قبر محسنت گریه نکن