ای حرمت در دل و جان | یاعلی
ای نفست جان جهان | یاعلی
ای شهدا، سینه زنه، نوحه ات
یک نفسی، روضه بخوان | یاعلی

یا علیُ یاعلیُ یاعلی…

بی سر و سامان تو ام | یا حسین
دست به دامان تو ام | یا حسین
زهره ی منظومه ی زهرا حسین
کشته ی افتاده به صحرا حسین