ای که تو دنیا وارث حیدری
کی منو باز به سامرا می باری
تولد پدرت مبارک
یا حجت بن الحسن عسکری
ای جانم بازم بخت باهم یار شده
ای جانم باز زهرا حسن دار شده
میره دلم سامرا و مدینه
عشق و ارادت من از قدیمه
خاصیت نام حسن همینه
مثل امام مجتبی کریمه
حسن بن علی حسن بن علی
یا امام عسکری