با هرکی بجز حسین رفیق شدم بیهوده است
وقتی با حسین باشم خیال من آسوده است