با پر و بال عاشقی می پرم من
تو آسمونا به هوای حرم
حرم تو حرم علی تو مشهد
با تو زائر نجف حیدرم
مه هشتم مصطفی
مه هفتم مرتضی
پاره تن فاطمه
یا ابالحسن الرضا