با یاد روضه مادر عمریه که پریشونم
بغضم می گیره هرلحظه خیلی بی تاب و گریونم
از یادم نمیره هرگز اون روز تلخ و غم بار
آتیش و ضربه های پا خون رو درو دیوار رو
دل ها سوخت در خونمون تو شعله ها سوخت
دل ها سوخت مادرم جلو چشم بابا سوخت
دل ها سوخت بچه نیومده دنیا سوخت
وای حسن وای حسین