برای من اشک نریزی ای مشک مداحی منتخب شب هشتم نوحه جدید نریمانی

 

برای من اشک
نریزی ای مشک
نریزی ای مشک
که ابرو میریزه با گریت
با جسم بی جون
با چشو پرخون
با چنگو دندون
نگه میدارمت به هر قیمت