برخیزید بیرق ها پرچم ها برخیزید
برخیزید با شور عاشورا برخیزید
چه نشسته ای که محرمی دگر آمده
چه نشسته ای که زکربلا خبر آمده
خونی که در بطن خدا جاریست
بر گریه های روضه ها جاریست
یا لیتنی کنا معک گویم
سیلی که سمت کربلا جاریست
یا ثارالله یا ثارالله