بستست همه درها به روم
نامه دادم بیا ولی رفت آبروم
اینجا رسم که آبم به مهمون نمیدن
برگردآقا که نقشه براتون کشیدن
در به دری می کشم خواهرت در به در نشه
این پسرامم فدات که رباب بی پسر نشه
وای ای وای حسین وای