بهار علی خزان شده ای
به رنگ گل ارغوان شده ای

شکسته شدی – به خاطر من – کمان شده ای
شکسته شدی – به خاطر من – بگو چه کنم

مرو زهرا مرو زهرا مرو زهرا مرو زهرا
_______________________________
شکسته شده قداست تو
بمیرد علی از خجالت تو

بریده عدو – لباس اجل – به قامت تو
بریده عدو – لباس اجل – بگو چه کنم

مرو زهرا مرو زهرا مرو زهرا مرو زهرا
_______________________________
بنفشه به رخ بنفشه به تن
کشیده تو خوردی به خاطر حتما

چو بازوی تو – شکسته شده – غرور حسن
چو بازوی تو – شکسته شده – بگو چه کنم

مرو زهرا مرو زهرا مرو زهرا مرو زهرا
_______________________________
یگانه گل شقایق حتما
من عاشق تو هم تو عاشق من

ز رفتن تو – نمیگذرد – دقایق من
ز رفتن تو – نمیگذرد – چه چاره کنم

مرو زهرا مرو زهرا مرو زهرا مرو زهرا
_______________________________
چو لاله به خون طپیده شدی
به روی زمینها کشیده شدی

تو در پی من – به زیر لگد – خمیده شدی
تو در پی من. – به زیر لگد – بگو چه کنم

مرو زهرا مرو زهرا مرو زهرا مرو زهرا