به عشق تو قلبم شده مبتلا
دخیل توام حضرت مجتبی
دعای قنوت نمازم شده
دمی هم ز عشقت نباشم جدا