به نام نامی حضرت حیدر
علی شیر خدا فاتح خیبر
دلم راهی ایوان نجف شد
آخه عیدی میده ساقی کوثر