به گمانم به سرت مداحی واحد محرم نوحه جدید حنیف طاهری

 

به گمانم به سرت هست
محیا بشوی
پیش بابای خودم
غرق تمنا بشوی
لحظه ای صبر کن و پیش نگاه پدرت
دو قدم راه برو
تا که تماشا بشوی

 

نگاه مختصری کن به چشم های ترم : حنیف طاهری

ای تو آیینه صفات حق/کربلایی حنیف طاهری