به گوش فلک رسیده باز صدای حسن
علم میزنه تو کربلا به جای حسن
صلابت زهرا رو داره
شجاعت بابا رو داره