بیایید بیایید
اگر اهل مایید
که خیری نبینید
اگر جا بمانید
گفته امام ما
من له …
تا اخر راه حق
راه عقل راه عشق
میرسد کربلا
ما زنده به انیم که ارام نگیریم
موجیم که اسودگی ما عدم ماست
والله قسم
کعبه فقط سنگ نشان است
مقصود حسین کرب و بلایش حرم ماست
بیایید بیایید …