بی زره وارث شیر جمل و صف شکنم
مادرم نجمه نوشته است به روی کفنم
من حسینی شده دست امام حسنم