تازه داماد کربلا قاسم
خوش و قد و بالا مرحبا قاسم
تو دوباره زنده کردی جلبات مجتبی رو
داری میری پیش بابا برسون سلام مارو
هیچ کس ندیده یک نوجون رو
کی بی زره بره به میدون
آخر به جای بارونی از گل
تن تو میشه نیزه بارون