تا چشم بهم زدیم باز فاطمیه رسیده
هنوز لباس مشکیم بوی محرم میده
مادر سینه زنا مادر شاه کربلا
توی نجف ساخته شده برا تو صحن و سرا
تو نجف صحنت قبله دلهاست
پدرم حیدر مادرم زهرا
مادر مادر مادر مادر