هر چه آموخته بود همه رفت از یادم

به جزء سینه زنی و گریه و اشک

چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم حسین جان