تشنم آبی بیار ای امون از روزگار
دارم میمیرم
میسوزه لب ها و تنم
گل گرفته پیراهنم
دارم میمیرم
غریب و بی کسم خدا دم آخر
دلم میره تا کربلا دم اخر