تن علی ، تهمتن علی
نعره متنتن علی
قدرت یل افکن علی
هیبت مدون علی
روشن و مبرهن علی
وجه خدا به وجه احسن علی
برتر و سرتر ازهمه افلاک
ولی عهد خواجه لولا
تولی والی والا علی
تعالی عالی اعلی علی
یاعلی یاعلی