منزل به منزل از روی ناقه؛اظهار خشم بیزاری کرده

زینب بعد از غروب عاشورا؛جای عباس علمداری کرده

مردانه قدم میزد،افسانه رغم میزد؛از نهضت عاشورا،بی واهمه دم میزد

الگوی حیا زینب معنای وفا زینب؛یک آیینه کامل از صبر خدا زینب