خدا هر گناهی باشه به حسین می بخشه

هیچکی نا امید نباشه به حسین میبخشه

وعده دادن به وفاشه ، به حسین میبخشه

خدا هر چی رو سیاهه به حسین میبخشه

من ِ افتاده به چاهو به حسین میبخشه

بنده های بی پناه و به حسین می بخشه

بزار بگم با زبون ساده

همین حسین حسینم از سرم زیاده

خدا اجازشو به هر کسی نداده

نماز شکر من زیاده

خدا به من حسین و داده

میدونم که از تو هستم به تو میگردم

سر اون عهدی که بستم به تو بر میگردم

با همین دل شکستم به تو برمیگردم

همه ی دارو ندارم به تو بر میگرده

همه ی عشقی که دارم به تو بر میگرده

من تموم ِ اعتبارم به تو بر میگرده

بزار بگم با تموم جونم

تا عمر دارم ، حسین حسین حسین میخونم

لحظه ی مرگم خودتو بده نشونم

آقام حسین … نبر ز یادم

جوونیمو پای تو دادم

جز تو آرامش نمیخوام با تو آروم میشم

وقتی بارونیه چشمام با تو آروم میشم

با همه فرق داره دنیام ، با تو آروم میشم

از دلم چشم برنداری ، بی تو آشوب میشم

بگو تنهام نمی زاری بی تو آشوب میشم

هوای دلم رو داری ، بی تو آشوب میشم

بزار بگم با دل شکسته

منو نجاتم بده از درای بسته

ببین که مونده پشت در زائر خسته

نماز شکر من زیاده

خدا به من حسین و داده