خیال روی تو در هر طریق همره ماست
نسیم موی تو پیوند جان آگه ماست

به حاجب در خلوت سرای خاص بگو
فلان ز گوشه نشینان خاک درگه ماست

به رغم مدعیانی که منع عشق کنند
جمال چهره تو حجت موجه ماست

اگر به زلف دراز تو دست ما نرسد
گناه بخت پریشان و دست کوته ماست