خیمه رو تا گودال همش دویدم
بریدم
العطش لب هات رو که شنیدم
بریدم
دویدمو رسیدمو یه جای سالم رو تنت ندیمو
ناله فقط کشیدم خب بزارید بغل کنم شهیدمو
بریدمو خمیدمو بدون پیراهن تورو که دیدمو
به خاک وخون تپیدمو چادرم رو روی تنت کشیدمو