دارم دلی اما چه دل صدگونه حرمان در بغل – محمود کریمی – شهادت حضرت علی ع
چشمی و خون در آستین، اشکی و طوفان در بغل

باد صبا از کوی تو گر بگذرد سوی چمن
گل غنچه گردد تا کند بوی تو پنهان در بغل

روز قیامت هر کسی بر دست دارد نامه ای
من نیز وارد میشوم تصویر حیددر بغل

نازم خدنگ غمزه را کز لذت آزار او
از هم جراحت های دل دزدند پیکان در بغل

کو قاصدی از کوی او تا در نثار مقدمش
هر طفل اشک از دیده‌ام بیرون دود جان در بغل

بخت مرا از تیرگی صبح فراق و شام غم
پرورده چون طفل یتیم این در کنار آن در بغل

برقع ز عارض برفکن یک صبحدم تا جاودان
گردد فرامش صبح را خورشید تابان در بغل

قدسی ندانم چون شود سودای بازار جزا
او نقد آمرزش به کف من جنس عصیان در بغل

میایم از طوف حرم بت خانه پنهان در بغل
می آیم از طوف حرم بتخانه پنهان در بغل

زنار راهب بر میان ناقوس گبران در بغل
هر چند صید لاغرم انکار قتل من مکن

کز غمزه‌ ات دارد دلم صد زخم پیکان در بغل
مژگان ز لخت دل کند هر لحظه پر گل دامنم

من گل چو طفلان دم‌ بدم ریزم ز دامان در بغل
هر شب کنم تا صبحدم طوف مزار کشتگان

گیرم به یاد خنجرت خون شهیدان در بغل
جانم حسین جانم حسین عالم سنه قربان حسین

دارم دلی اما چه دل صدگونه حرمان در بغل

 

محمود کریمی دانلود مداحی یکی یکی یتیما امشب

مداحی حاج میثم مطیعی شهادت حضرت علی