در دل ها جز غم تو بی تاثیره
عشق تو مال همس عالمگیره
عشق تو هدیه ایه از طرف خدا به بنده
انسان ذاتا به حسین ابن علی علاقه منده
هرکی سر خم کنه پای علم تو سربلنده
ذکر تو ذکر خداست محبتت ستون دینه
آدم عشق تو رو تو تموم ذره ها میبینه
این عالم هرچی داره از برکات اربعینه
بِاَبی انت و اهلی و مالی
ندارم غیر تو فکر و خیالی

نحن نحامیکِ، نحن موالیکِ
دنیا بدون تو تاریکِ تاریکه
قسم به آه همسرت
قسم به اشک دخترت
به جز به زیر پای تو
شهید نمیشه نوکرت
از سامرا تا یمن
از زاریا تا حلب
سینه زنات فاطمه، سینه سپر میکنن
لبیک یا فاطمه