دل سوز و گداز از علی می گیرد
صد نغمه ی تازه از علی می گیرد
جبریل همیشه قبل آوردن بحر
می آید اجازه از علی می گیرد