دل و جونمه رضا ایمونمه رضا
همه کاره ی دل دیونمه رضا
من هنوز نیومده مجنون تو شدم
عشقت از همون ازل تو خونمه رضا
تو غریب الغربایی معین الضعفایی
آقا خیلی آقایی عشق مایی
واسه کرب و بلایی
مکه و سامرایی
حج ما فقرایی
عشق مایی
من بنده تو سلطانی
من مرده تو جانانی

کس وکارمه رضا دلدارمه رضا
شفا واسه سینه ی بیمارمه رضا
صاحب اختیارم و سلطان دلمه
راه چاره ی دل بیچارمه رضا
همیشه هوامو داشته رضا
تنهام نگذاشته رضا عشقه رضا
حلال مشکل منه پناه دل منه
تو آب و گل منه عشقه رضا
تو شاه خراسانی من مرده تو جانانی