رسیده ذی العقده شد فصل بهار شیدایی مهدی اکبری

رسیده ذی العقده شد فصل بهار شیدایی
تو اصل بهشت دنیایی از نسل حضرت زهرایی

دوباره باز وقت پرواز مرغ دلامونه
آواز دلای مجنونه چون بازه درای میخونه
جانم ای دین و ایمانم برکت ایمانم ملیکه قم
جانم محشر و میزانم خواهر سلطانم امام هشتم
اشفعی لنا معصومه اشفعی لنا معصومه

عطر گل مریم پیچیده که آمده دنیا خورشید آسمون زهرا تابیده روی دلای ما

نشد برام رویاش تکراری خودم را می بینم هرباری تو صحن آیینم

سرور چی از شما بهتر، زندگی نوکر نذر قدم هات
سرور محشر در محشر کوثری از کوثر عمه سادات
سرور کی از شما بهتر زندگی نوکر نذر قدمهات
سرور محشر در محشر کوثری از کوثر عمه سادات
اشفعی لنا معصومه اشفعی لنا معصومه اشفعی لنا معصومه

از تبار آل یاسینی مهدی اکبری