رسیده مسلم خراب و نا امید و قد خمیده مسلم
به چشم کوفه چه صحنه ها ز رزم آفریده مسلم
.
چنان عمویش چقدر طعنه از همه شنیده مسلم
شنیده ها را میان کوچه ها به چشم دیده مسلم
.
ز خولی و شمر چه زجرها که از سنان کشیده مسلم
خبر رسیده به جز سپر دو تا زره خریده مسلم
.
دم شهادت خبر ندارد آه از حمیده مسلم
.
امامشان را نخواستند و ریختند جامشان را
که پهن کردند دوباره در میان کوفه دامشان را
.
به خون مسلم گشوده اند کوفیان صیامشان را
به رسم کوفه گرفته اند دست و انتقامشان را
.
ادامه دادند دو مرتبه نماز بی سلامشان را
به سمت منکر کشانده اند مسجد الحرامشان را
.
دوباره این قوم نگه نداشتند احترامشان را
به رسم کوفه بلند ساخته اند پشت بامشان را
.
عذاب را دید همین که روی بام ظرف آب را دید
میان آن ظرف لب علی اصغر رباب را دید
.
چه شد رقیه میان چشم زینب اضطراب را دید
به جز حمیده به دست های کودکان طناب را دید
.
میان بزمی سر حسین و خوردن کباب را دید
کباب که هیچ به دست های کوفیان شراب را دید