اینجا چقدر دور و برم داد می کشند
از نیزه دار ها که توقع نداشتم