تا کنون لا جرعه از غم خورده ای
تاکنون سیلی محکم خورده ای
مادرت را سمت خانه برده ای
گوشواره دانه دانه برده ای